Adm. | E-Vizija | Aplikacije | Informacije o portalu | Kontakt

Blogi | Kolumne Naročam E-Vizijo:

Dobrodošli na portalu v ponedeljek, 20.01.2020!

Words! Gradivo! Gradivo!
Novo: igra z besedami Novo: plačljivo gradivo E-gradiva

Vsebina

/Domov
/Usposabljanja
/Svetovanja
/Delavnice
/Načrtovanje
/Pregledi in preizkusi
/Zakonodaja
/Analize, presoje
/Info. za podjetja
/Info. za javne službe
/Seminarji, sejmi
/Servis
/Človeški viri
/Galerije slik
/Strokovna literatura
/Pogovori

FacebookRevija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!
V sodelovanju s službami

Policija Gorska reševalna služba Jamarska reševalna služba Podvodna reševalna služba Združenje slovenskih poklicnih gasilcev Reševalci v zdravstvu

Potrebno število gasilnikov v prostoru in pravilnikNamestitev in izbor gasilnikov opredeljuje Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov. S pravilnikom se določajo merila za izbiro in namestitev gasilnikov (kot obvezne opreme stavb glede na požarno nevarnost in površino). Pravilnik se ne uporablja za eno- in dvostanovanjske stavbe.

Za izbiro gasilnikov je treba razvrstiti prostore glede na tri stopnje požarne nevarnosti:
- za majhno požarna nevarnost velja, da so v prostorih prisotne snovi z majhno gorljivostjo, prostorske in obratovalne razmere predstavljajo majhne možnosti za nastanek požara. Začetni požar bi se v takih prostorih širil zelo počasi;
- v prostorih s srednjo požarno nevarnostjo so prisotne snovi z višjo gorljivostjo, prostorske in obratovalne razmere predstavljajo precejšnje možnosti za nastanek požara. Začetni požar v takih prostorih bi se širil počasi;
- v prostorih z veliko požarno nevarnostjo so prisotne snovi z veliko gorljivostjo, prostorske in obratovalne razmere predstavljajo veliko možnost za nastanek požara. Začetni požar v takih prostorih bi se širil hitro.
Pravilnik v prilogi 1 navaja primere razvrstitev prostorov glede na požarno nevarnost. Ti primeri razvrstitve so zgolj v pomoč, požarno nevarnost je treba razvrstiti individualno za vsak obravnavani primer posebej.

Glede na pričakovani razred začetnih požarov se izbere za gašenje ustrezne vrste gasilnikov glede na vrsto gasila, pri čemer je treba upoštevali tudi stalno oz. občasno prisotnost ljudi ali živali v prostoru. Minimalno število gasilnikov glede na vrsto prostorov se določi iz razmerja, ki ga predstavlja določeno število enot gasila in gasilne sposobnosti gasilnika, pri čemer se uporabljajo priloge iz pravilnika.

slika

V stavbah, v katerih so vgrajeni hidranti s poltogo cevjo, se lahko število EG iz prejšnjega odstavka zmanjša za tretjino.

Pravilnik postavlja posebne zahteve glede zahtev EG še za:
- stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo. V stavbah, v katerih se izvaja izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, se na pet učilnic oziroma na vsakih 300 m2 etažne površine namesti najmanj en gasilnik s 6 EG, vendar ne manj kot trije gasilniki s 6 EG v stavbi.
Ta zahteva ne velja za delavnice, laboratorije, kabinete in druge posebne prostore v stavbah, v katerih se izvaja izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo. Vrsta in število gasilnikov se v teh primerih določata na podlagi 4. in 5. člena tega pravilnika, torej na podlagi zahtev za stavbe, za katere posebne zahteve niso predpisane. Isto velja za laboratorije, delavnice, skladišča plinov in druge posebne prostore v stavbah, v katerih se izvaja zdravstvena dejavnost, in v domovih za starejše osebe ter za skupne prostore v stanovanjskih stavbah;
- stavbe za zdravstvo in domovi za starejše osebe – v bolnišnicah, zdravstvenih domovih in v drugih stavbah, v katerih se izvaja zdravstvena dejavnost, ter v domovih za starejše osebe se na vsako zaključeno skupino varovancev oziroma na vsakih 300 m2 etažne površine namesti najmanj en gasilnik s 6 EG;
- garaže – v njih mora biti na vsakih deset parkirnih mest nameščen najmanj en gasilnik s 6 EG;
- stavbe za opravljanje verskih obredov – na vsakih 300 m2 površine se namesti najmanj en gasilnik s 6 EG;
- stanovanjske in kmetijske stavbe – v vsaki etaži večstanovanjske stavbe se namesti najmanj en gasilnik s 6 EG, pri čemer razdalja med gasilnikom in vhodom v posamezno stanovanje ne sme biti daljša od 20 m.
Na kmetijskem gospodarstvu - kmetiji se namesti najmanj en gasilnik s 6 EG na vsakih 300 m2 skupne površine stanovanjskih in kmetijskih stavb.
V stanovanju, eno- ali dvostanovanjski stavbi se smatra kot gasilnik za gašenje začetnih požarov gasilnik z najmanj 6 EG.

Pogoj za učinkovito rabo gasilnikov je tudi njihova namestitev.
Gasilniki morajo biti nameščeni:
- na vidnih in dostopnih mestih;
- v bližini delovnih mest, tako da so varni pred poškodbami in vremenskimi vplivi;
- v bližini izhodnih vrat iz prostora ali na hodnikih ob izhodu iz prostora, tako da niso oddaljeni več kot 20 m od najbolj oddaljene točke prostora;
- ob upoštevanju navodil proizvajalcev;
- glava ročnega gasilnika z mehanizmom za aktiviranje je v višini 80 do 120 cm od tal.

slika

Za izvajanje Pravilnika o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov je Uprava RS za zaščito in reševanje, z namenom lažjega in hitrejšega načina določitve števila gasilnikov, pripravila podlago za izračun v Excelovem programu. Predstavljeni so tudi trije informativni primeri izračuna gasilnikov – http://www.sos112.si/slo/tdocs/izracun_gasilnikov.xls. Ta Izračun minimalnega števila gasilnikov je uporabniku zgolj informativnega značaja. Pri njem je treba upoštevati tudi druge kriterije, kot so namestitev, razdalja (20 m), požarna nevarnost, izbor različnih vrst gasil ...

slika

Primer izračuna potrebnega števila gasilnikov
Izhodišče: v stavba v izmeri 1000 m2 je tekstilna trgovina, v prostoru je vgrajeno hidrantno omrežje s poltogo cevjo.

Postopek:
- določitev požarne nevarnosti – s pomočjo priloge 1 Pravilnika o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov smo ugotovili srednjo požarno nevarnost;
- glede na pričakovani razred požara A je bila sprejeta odločitev o izbiri gasilnikov na prah;
- s pomočjo priloge 2 Pravilnika o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (površina/požarna nevarnost) dobimo 72 EG;
- zmanjšanje EG za tretjino zaradi vgradnje hidrantnega omrežja s poltogo cevjo na površini več kot 600 m2 (četrti odstavek 5. člena pravilnika). Dobimo 48 EG;
- ker smo se odločili za gasilo prah in gasilnike do 6 EG, je naša potreba 8 gasilnikov na prah z gasilno sposobnostjo 21 A.Iz vsebine:


Število gasilnikov v prostoru, Namestitev in izbor gasilnikov, Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov, gasilnikov, gasilik

Oglasna deska
Revija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!


Oglaševanje na portalu oz. v reviji


Oglaševanje na portalu Vizija Varnosti

Izkoristi priložnost
naredi pravo potezo!