Adm. | E-Vizija | Aplikacije | Informacije o portalu | Kontakt

Blogi | Kolumne Naročam E-Vizijo:

Dobrodošli na portalu v ponedeljek, 20.01.2020!

Words! Gradivo! Gradivo!
Novo: igra z besedami Novo: plačljivo gradivo E-gradiva

Vsebina

/Domov
/Usposabljanja
/Svetovanja
/Delavnice
/Načrtovanje
/Pregledi in preizkusi
/Zakonodaja
/Analize, presoje
/Info. za podjetja
/Info. za javne službe
/Seminarji, sejmi
/Servis
/Človeški viri
/Galerije slik
/Strokovna literatura
/Pogovori

FacebookRevija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!
V sodelovanju s službami

Policija Gorska reševalna služba Jamarska reševalna služba Podvodna reševalna služba Združenje slovenskih poklicnih gasilcev Reševalci v zdravstvu

Informacije, ki jih potrebujejo...


..posamezni izvajalci ukrepov varstva pred požarom za izvajanje dejavnosti!


SPLOŠNO

Ukrepi varstva pred požarom se delijo na aktivne, preventivne, splošne in posebne. Država je določila pogoje (kdo in pod kakšnimi pogoji) izvajanja določenih ukrepov varstva pred požarom. V nadaljevanju bodo predstavljeni predvsem pogoji oz. zahteve za izvajalce nekaterih preventivnih ukrepov varstva pred požarom.

IZDELAVA POŽARNEGA REDA, POŽARNEGA NAČRTA IN NAČRTA EVAKUACIJE

KDO LAHKO IZDELA POŽARNI RED, POŽARNI NAČRT IN NAČRT EVAKUACIJE?

Požarni red, požarni načrt in načrt evakuacije lahko izdela:
– lastnik oz. uporabnik objekta ali
– oseba, pooblaščena za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v objektu.

POGOJI ZA IZDELOVALCE POŽARNEGA REDA, POŽARNEGA NAČRTA IN NAČRTA EVAKUACIJE

- V primeru, da požarni red, požarni načrt ali načrt evakuacije izdela lastnik oz. uporabnik objekta, mu ni treba izpolnjevati pogojev, ki jih je predpisala država. Mora pa imeti znanje za izdelajo navedenih dokumentov.

- V primeru, da požarni red, požarni načrt ali načrt evakuacije izdela oseba, pooblaščena za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v objektu, mora izpolnjevati pogoje, določene s Pravilnikom o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. Od delodajalca oz. lastnika poslovnih, industrijskih in drugih objektov mora imeti pooblastilo za usposabljanje.

V kolikor bo oseba, pooblaščena za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, izdelala požarni red, požarni načrt ali načrt evakuacije za poslovne, industrijske in druge objekte, kjer obstaja zelo majhna, majhna ali srednja požarna ogroženost, mora imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo tehnične ali gasilske smeri in opravljen predpisan splošni del strokovnega izpita iz varstva pred požarom.
V kolikor bo oseba, pooblaščena za izvajanje ukrepov varstva pred požarom izdelala požarni red, požarni načrt ali načrt evakuacije za poslovne, industrijske in druge objekte, kjer obstaja srednja do povečana, velika ali zelo velika požarna ogroženost, mora imeti najmanj višjo izobrazbo ustrezne tehnične ali gasilske smeri ter opravljen predpisan splošni in posebni del strokovnega izpita iz varstva pred požarom. Pravilnik o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom navaja »višjo izobrazbo gasilske smeri«, ki pa je pri nas trenutno še ni mogoče pridobiti.

IZVAJANJE POŽARNE STRAŽE

KDO LAHKO IZVAJA POŽARNO STRAŽO?

Požarno stražo lahko izvajajo:
– gasilci,
– za gašenje usposobljene osebe.

Požarno stražo morajo organizirati:
1. Kdor pretaka količine nad 5 m3 lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov.
2. Kdor vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre v prostoru, ki je nevaren za požar in ni posebej prilagojen za ta opravila.
3. Prireditelj javnega shoda ali prireditve, na kateri je nevarnost, da izbruhne požar ali pride do eksplozije.
4. Lokalna skupnost, lastnik oziroma upravljavec gozda ali drugega zemljišča, ko je razglašena povečana nevarnost požarov v naravnem okolju.

V navedenih primerih lahko opravljajo požarno stražo gasilci v skladu z Zakonom o gasilstvu, v primeru iz prve in druge točke pa tudi za gašenje usposobljene osebe, če ne gre za opravljanje del v požarno bolj ogroženih objektih in objektih, v katerih se zbira več ljudi, določenih v skladu z Zakonom o gasilstvu.

POGOJI ZA IZVAJALCE POŽARNE STRAŽE

- Gasilci morajo delovati v skladu z Zakonom o gasilstvu.

- Za gašenje morajo biti osebe ustrezno usposobljene. Program usposabljanja, vsebina, trajanje in periodika usposabljanja niso predpisani, zato mora biti za gašenje oseba usposobljena vsaj po programu usposabljanja zaposlenih iz varstva pred požarom. Potrebno je poudariti, da ukrep izvajanja požarne straže ne more biti učinkovit in ustrezen, če oseba ne bo ustrezno usposobljena za gašenje.

IZVAJANJE USPOSABLJANJA ZA VARSTVO PRED POŽAROM

KDO LAHKO IZVAJA USPOSABLJANJE ZA VARSTVO PRED POŽAROM?

Za varstvo pred požarom lahko delavce usposabljajo le:
- izvajalci usposabljanja, ki so si pridobili na podlagi Pravilnika o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom pooblastilo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljevanju URSZR);
- strokovni delavci, ki so si od delodajalca oz. lastnika poslovnih, industrijskih in drugih objektov pridobili pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

POGOJI ZA IZVAJALCE USPOSABLJANJA ZA VARSTVO PRED POŽAROM

Izvajalci usposabljanja, ki so si pridobili na podlagi Pravilnika o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom pooblastilo URSZR, opravljajo dejavnost usposabljanja v komercialne namene. Seznam pooblaščenih izvajalcev usposabljanja z varstvo pred požarom je objavljen na spletni strani URSZR http://www.sos112.si/slo/tdocs/usposabljanje_pozarno.pdf.

Izvajalci usposabljanja, ki pridobijo pooblastilo pri URSZR, morajo:
- biti registrirani za opravljanje dejavnosti izobraževanja in usposabljanja odraslih;
- imeti redno, začasno ali občasno zaposlenega vsaj enega delavca z visoko izobrazbo in najmanj tremi leti delovnih izkušenj na podobnih delih ter pridobljeno pedagoško-andragoško izobrazbo, ali vsaj dva delavca — enega z visoko izobrazbo in najmanj tremi leti delovnih izkušenj na podobnih delih, ter enega delavca z visoko izobrazbo pedagoško-andragoške smeri. Ne glede na izobrazbo morajo imeti delavci opravljen predpisan strokovni izpit varstva pred požarom.
To pomeni, da mora imeti pooblaščeni izvajalec zaposlenega vsaj enega delavca z visoko izobrazbo pedagoško-andragoške smeri, ki mora imeti opravljen ustrezen strokovni izpit, tega pa lahko opravljajo delavci s tehnično ali gasilsko smerjo. To v praksi pomeni, da morajo izvajalci pridobiti pedagoško-andragoško izobrazbo — na filozofski in pedagoški fakulteti. Programi običajno zajemajo več kot 300 PUR, saj na študijskih tehničnih smereh ni možno s pridobitvijo strokovnega naziva pridobiti naziv profesor. Izvajalci se tej oviri ognejo tako, da z osebo, ki ima predpisano izobrazbo, sklenejo pogodbo o delu. Po drugi strani pa velja omeniti, da »družboslovci«, ki pridobijo s strokovnim izpitom naziv profesor, nimajo vstopnega pogoja za pristop k strokovnem izpitu;
- imeti reference s področja izobraževanja za varstvo pred požarom ali podobnih izobraževanj;
- razpolagati z ustreznimi prostori, kjer se poučuje varstvo pred požarom;
- razpolagati z ustreznimi avdiovizualnimi sredstvi in pripomočki za izvajanje poučevanja.

Pooblastila se izdajo za dobo petih let.

Izvajalec usposabljanja, ki ga pooblasti URSZR, pridobi pooblastilo za:
- usposabljanje delavcev za varstvo pred požarom in preverjanje znanje s tega področja;
- organiziranje pripravljalnih seminarjev za preizkuse znanja in strokovne izpite za varstvo pred požarom;
- usposabljanje delodajalcev ter lastnikov oz. uporabnikov stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov s področja varstva pred požarom (opomba: ta dejavnost se v praksi ne izvaja);
- ovrednotenje usposabljanja in pripravljalnih seminarjev. Skladno s pravilnikom mora enkrat letno pripraviti pisno poročilo o usposabljanjih in ga posredovati URSZR.

- Strokovni delavec, ki izvaja ukrepe varstva pred požarom, mora imeti od svojega delodajalca oz. lastnika poslovnih, industrijskih in drugih objektov pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. Imeti mora tudi:
- najmanj V. stopnjo izobrazbe tehnične ali gasilske smeri in opravljen splošni del strokovnega izpita iz varstva pred požarom za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v poslovnih in industrijskih objektih, kjer obstaja zelo majhna, majhna ali srednja požarna ogroženost;
- najmanj višjo izobrazbo ustrezne tehnične ali gasilske smeri (VI. stopnja zahtevnosti) ter opravljen splošni in posebni del strokovnega izpita iz varstva pred požarom za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v poslovnih, industrijskih in drugih objektih, kjer obstaja srednja do povečana, velika ali zelo velika požarna ogroženost;
- najmanj srednjo poklicno izobrazbo in opravljen preizkus znanja iz varstva pred požarom za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v večstanovanjskih stavbah.

Ugotovitve:
- za strokovnega delavca, ki izvaja ukrepe varstva pred požarom po pooblastilu svojega delodajalca in ki med drugim usposablja iz varstva spred požarom svoje kolege, ni predpisanih nobenih zahtev po andragoških znanjih;
- nivo izobrazbe strokovnih oseb in nosilcev pooblastil za usposabljanje za varstvo pred požarom ni enakovredno določen. Kdor dela v komercialne namene, mora imeti vsaj enega delavca z visoko izobrazbo, pogoj za strokovnega delavca, ki izvaja ukrepe varstva pred požarom v objektih z največjo požarno ogroženostjo pri svojem delodajalcu pa ni več kot višja šolska izobrazba. Tudi če ta strokovni delavec hoče izpolniti zahteve po andragoški izobrazbi, jih ne more, ker nima ustrezne osnovne izobrazbe. Lahko pa pridobi ustrezno andragoško usposobljenost, kar pa predpisi ne zahtevajo.

VZDRŽEVANJE GASILNIKOV

KDO LAHKO IZVAJA VZDRŽEVANJE GASILNIKOV?

Vzdrževanje (pregledovanje in servisno vzdrževanje) gasilnikov lahko izvajajo pravne in fizične osebe (samostojni podjetniki), ki imajo pooblastilo URSZR za vzdrževanje gasilnikov.

POGOJI ZA IZVAJALCE VZDRŽEVANJA GASILNIKOV

Vzdrževalec, ki ima pridobljeno pooblastilo RSZR za vzdrževanje gasilnikov izpolnjuje naslednje pogoje:
– registriran mora biti za opravljanje dejavnosti, ki obsega vzdrževanja gasilnikov;
– imeti mora vsaj enega serviserja. Serviser mora imeti najmanj IV. stopnjo strokovne izobrazbe kovinarske ali gasilske stroke in uspešno opravljen preizkus znanja pri proizvajalcu gasilnika ali zastopniku proizvajalca. Serviser, ki polni ampule z ogljikovim dioksidom in vzdržuje gasilnike z ogljikovim dioksidom, mora opraviti predpisan preizkus znanja za polnilca tehničnih plinov. Potrdilo o opravljenem preizkusu znanja izda Ministrstvo za gospodarstvo, Komisija za preizkus znanja za upravljanje energetskih naprav, administrativna dela za Komisijo pa opravlja Zveza društev energetikov Slovenije;
– imeti mora opremo, v skladu z zahtevami proizvajalca gasilnika za vzdrževanje določene vrste gasilnikov;
– sklenjeno mora imeti pogodbo o vzdrževanju gasilnikov s proizvajalcem gasilnika ali zastopnikom proizvajalca.

Iz pooblastila vzdrževalca gasilnika je razvidno, s katerimi proizvajalci oz. zastopniki proizvajalcev ima vzdrževalec gasilnikov sklenjeno pogodbo o vzdrževanju gasilnikov. Pooblastilo za vzdrževanje gasilnikov velja za vse vrste gasilnikov določenega proizvajalca. Iz pooblastila je tudi razvidno, kateri serviserji gasilnikov (z imeni in priimki) so usposobljeni pri proizvajalcih ali zastopnikih proizvajalcev gasilnikov.

S Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 102/2009) se izdajo pooblastila za vzdrževanje za nedoločen čas. Pooblastila vzdrževalcem gasilnikov, ki jih je URSZR izdala pred uveljavitvijo tega pravilnika, ostanejo v veljavi do izteka roka.

Seznam pooblaščenih vzdrževalcev gasilnikov je objavljen na spletni strani URSZR http://www.sos112.si/slo/tdocs/gasilniki.pdf.

Če ima vzdrževalec samo enega serviserja, ki mu preneha delovno ali drugo razmerje, mora najkasneje v 90-ih dneh po njegovem prenehanju opravljanja dela zaposliti drugega serviserja. Vzdrževalec mora v 30-ih dneh obvestiti URSZR o vsaki spremembi izpolnjevanja pogojev za pridobitev pooblastila za vzdrževanje gasilnikov, vključno s spremembami glede serviserjev.

PREGLEDOVANJE IN PREIZKUŠANJE VGRAJENIH SISTEMOV AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE

KDO LAHKO IZVAJA PREGLEDOVANJE IN PREIZKUŠANJE VGRAJENIH SISTEMOV AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE?

Pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite lahko opravlja pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki pridobi pooblastilo URSZR za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.

POGOJI ZA IZVAJALCE PREGLEDOVANJA IN PREIZKUŠANJA VGRAJENIH SISTEMOV AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE

Za pridobitev pooblastila mora izvajalec pregledov izpolnjevati naslednje pogoje:
– registrirano mora imeti dejavnost za tehnično preizkušanje in analiziranje;
– zaposlena mora imeti vsaj dva delavca z najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo, ki s tem pravilnikom izpolnjujeta določene pogoje za tehničnega preglednika, od katerih je eden strojne in drugi elektrotehnične stroke. Pregledovanje in preizkušanje vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite sme opravljati samo tehnični preglednik, naveden na pooblastilu izvajalca pregledov. Tehnični preglednik mora imeti opravljene izpite in izpolnjevati naslednje pogoje:
- opravljen mora imeti strokovni izpit elektrotehnične ali strojne stroke po predpisih o graditvi objektov;
- opravljen mora imeti splošni in posebni del strokovnega izpita iz varstva pred požarom, ki ga ni treba opraviti tehničnemu pregledniku s pooblastilom za odgovorno projektiranje požarne varnosti, vpisanem v imenik Inženirske zbornice Slovenije;
- opravljen mora imeti strokovni izpit s področja varnosti in zdravja pri delu;
- imeti mora najmanj pet let delovnih izkušenj kot odgovorni projektant na področju projektiranja vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ali kot tehnični preglednik vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite;
- izpolnjevati mora pogoje za občasno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih; v zadnjih dveh letih mora imeti opravljena strokovna usposabljanja iz vsaj treh vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite;

~ imeti mora opremo za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, kar pomeni, da ima lahko svojo opremo, lahko pa ima opremo sposojeno, kar mora biti dokazljivo s pogodbo o najemu opreme. Oprema mora izpolnjevati predpisane zahteve s področja meroslovja;
~ imeti mora merilnike za dolžino, maso, čas, temperaturo, tlak, hrup s frekvenčno analizo, osvetljenost, električni tok, napetost, upornost, ionizirajoče sevanje, hitrost gibanja zraka, sile, koncentracijo plinov ali hlapov, pretok vode, vsebnost penila v vodi, vibracij in tokovne klešče za tokove nizkih vrednosti;
~ imeti mora drugo opremo, potrebno za opravljanje pregledov in preizkusov vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite;
~ sklenjeno mora imeti zavarovanje za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati zavezancu in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. Višina letne zavarovalne vsote, določene v zavarovalni pogodbi, ne sme biti nižja od 50.000 EUR za posamezen zavarovalni primer oziroma 100.000 EUR za vse zavarovalne primere v enem letu.

Kot omejitev glede izvajanja pregledovanja in preizkušanja vgrajenih sistemov aktivne požarne je treba navesti določbo, ko Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite določa, da izvajalec pregledov ne sme vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite prodajati, proizvajati, montirati, vzdrževati, projektirati, zastopati proizvajalce sistemov ali opravljati drugo pridobitno dejavnost v zvezi s temi sistemi, kar velja tudi za tehnične preglednike, zaposlene pri izvajalcu pregledov.

Pooblastilo za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, ki se izda za vse vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite, kot jih v 2. členu določa Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite za dobo pet let. Seznam pooblaščenih izvajalcev za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite je objavljen na spletni strani URSZR http://www.sos112.si/slo/tdocs/aktivnapz.pdf.

Pooblastilo se lahko na vlogo izvajalca pregledov podaljša za enako obdobje, kot je bilo izdano. Vlogi za podaljšanje pooblastila je treba priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 5. člena Pravilnika za podaljšanje pooblastila in dokazila o usposabljanju tehničnega preglednika s področja vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite. Tehnični preglednik mora namreč v opraviti v obdobju petih let strokovno usposabljanje iz vsaj treh vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, pri čemer se prizna največ eno usposabljanje v posameznem letu.

Določbe iz pravilnika o predčasnem odvzemu pooblastila izvajalcem:
– če preneha izpolnjevati pogoje, določene s pravilnikom;

– če kljub predhodnemu opozorilu URSZR oz. pristojnega inšpektorja še naprej opravlja preglede in preizkuse vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite v nasprotju s pravilnikom, ali zaradi nepravilnosti oziroma napak pri delu;
– zaradi nepravilnosti pri delu, ki bistveno vplivajo na funkcionalno delovanje vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite;
– če preglede opravlja oseba, ki ne izpolnjuje pogojev za tehničnega preglednika in ni navedena na pooblastilu izvajalca pregledov;
– če ne izvaja dejanskih pregledov in preizkusov vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite več kot dve leti.

Če je bilo izvajalcu pregledov pooblastilo odvzeto zaradi razlogov iz druge, tretje in četrte alinee, ga lahko ponovno pridobi po preteku treh let od dneva pravnomočnosti odločbe o odvzemu pooblastila.
Če je bilo izvajalcu pregledov pooblastilo predčasno odvzeto zaradi razlogov iz druge ali tretje alinee zaradi nepravilnosti pri delu tehničnega preglednika, tak preglednik tri leta od dneva pravnomočnosti odločbe o odvzemu pooblastila, ne sme izvajati pregledov in preizkusov vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.

IZVAJANJE POŽARNEGA VAROVANJA

KDO LAHKO IZVAJA POŽARNO VAROVANJE?

Požarno varovanje lahko izvajajo:
– pravne osebe z licenco za varovanje premoženja, skladno z Zakonom o zasebnem varovanju in na podlagi Pravilnika o požarnem varovanju pridobljeno pooblastilo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje za izvajanje požarnega varovanja;
– gasilci in gasilske enote, ki izvajajo javno gasilsko službo v skladu z Zakonom o gasilstvu v občini, kjer je varovani objekt, če z operativnim gasilskim načrtom občine ali z zakonom ni drugače določeno.

POGOJI ZA IZVAJALCE POŽARNEGA VAROVANJA

- Pravne osebe, ki imajo licenco za varovanje premoženja po Zakonu o zasebnem varovanju, lahko ob izpolnjevanju pogojev Pravilnika o požarnem varovanju pridobijo pooblastilo URSZR za izvajanje požarnega varovanja. URSZR mesečno obnavlja seznam pooblaščenih izvajalcev požarnega varovanja na spletni strani pod naslovom http://www.sos112.si/slo/tdocs/pozvarovanje.pdf.


Pooblastila za izvajanje požarnega varovanja po Pravilniku o požarnem varovanju lahko pridobijo tisti, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da imajo licenco za varovanje premoženja, pridobljeno na podlagi Zakona o zasebnem varovanju. Licenca za varovanje premoženja vključuje tudi licenco za upravljanje z varnostno-nadzornim centrom (VNC) oziroma pogodbo z imetnikom licence za upravljanje z VCN. Predlagatelj pooblastila, ki nima lastnega VNC, predloži vlogi za pridobitev pooblastila še dogovor o operaterjih VNC, ki bodo v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju opravljali za nosilca pooblastila za izvajanje požarnega varovanja naloge tehničnega varovanja;.
– da ima zaposlenih najmanj pet varnostnikov;

Varnostnik oziroma operater VNC, ki izpolnjuje osebne pogoje za varnostnika oziroma operaterja VNC, določene v Zakonom o zasebnem varovanju:
- mora opraviti tudi preizkus znanja oziroma usposobljenosti iz varstva pred požarom,
- v primeru, da mora varnostnik pri svojem delu vstopati v eksplozijsko ogrožene prostore v skladu s predpisi, ki urejajo varnost in delo v potencialno eksplozivnih atmosferah, opravljati redna periodična usposabljanja,
– da zagotavlja predpisano opremo. Izvajalec požarnega varovanja mora imeti v vozilih, predvidenih za izvajanje požarnega varovanja, nameščena najmanj dva gasilnika, gasilnik na ABC-prah z gasilno sposobnostjo 27 A, 144 B in gasilnik CO(2) z gasilno sposobnostjo 144 B;
– Izvajalec požarnega varovanja mora zagotoviti tudi:
- redno strokovno vzdrževanje, preglede in preizkuse v VNC za sprejemnike signalov s pripadajočo opremo in sisteme za prenos signalov iz varovanega objekta, v skladu s predpisi, ki urejajo pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite;
- prenos signala od VNC do varnostnika.

Pravica za izvajanje požarnega varovanja pravnih oseb se pridobi s pooblastilom za izvajanje požarnega varovanja, ki ga izda URSZR za nedoločen čas, ki pa se lahko spremeni, če se spremenijo posamezna dejstva, vezana na izdajo pooblastila.
Pooblastilo se izdaja le pravnim osebam, ki imajo licenco za varovanje premoženja v skladu z zakonom, ki ureja zasebno varovanje in izpolnjujejo pogoje iz pravilnika — ne izdaja se navedenim gasilskim enotam.

- Poklicne ali prostovoljne gasilske enote, ki morajo na območje požarno varovanega objekta priti z intervencijsko ekipo najkasneje v desetih minutah od trenutka alarma oz., poziva, pri čemer sedež teh enot ne sme biti oddaljen od varovanega objekta več kot 5 km. Požarno varujejo lahko bolj ogrožene industrijske in druge poslovne objekte, v katerih obstaja vsaj srednja do povečana požarna ogroženost, v skladu s Pravilnikom o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti. Sestava intervencijske enote se določi glede na dejavnost, ki se opravlja v požarno varovanem objektu. Naloge požarnega varovanja v gasilski enoti, ki opravlja požarno varovanje, lahko izvajajo operativni gasilci, ki izpolnjujejo pogoje, določene s predpisi o gasilstvu.

Gasilska enota mora za opravljanje požarnega varovanja zagotoviti najmanj gasilsko vozilo GV-1 s tremi operativnimi gasilci, gasilnikom na ABC-prah z gasilno sposobnostjo 27 A, 144 B in gasilnikom CO(2) z gasilno sposobnostjo 144 B.

Gasilske enote, ki izvajajo požarno varovanje, morajo izpolnjevati tudi druge pogoje, kot jih določa pravilnik.

PREIZKUŠANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA

KDO LAHKO IZVAJA PREIZKUŠANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA?

Hidrantna omrežja lahko preizkušajo fizične in pravne osebe, ki imajo pridobljeno pooblastilo URSZR za preizkušanje hidrantnega omrežja.

POGOJI ZA IZVAJALCE PREIZKUŠANJA HIDRANTNEGA OMREŽJA

Za pridobitev pooblastila morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– registrirani morajo biti za tehnične preizkuse in analize;
– zaposlenega morajo imeti vsaj enega tehničnega nadzornika z najmanj V. stopnjo izobrazbe strojne ali gasilske smeri ter najmanj enim letom delovnih izkušenj pri preizkušanju hidrantnega omrežja;
– imeti morajo ustrezno tehnično opremo: prehodni kos z dvema B spojkama in s priključkom za manometer v sredini - 2 kosa, prehodno spojko B - C - 2 kosa, orodje za delo s podzemnim hidrantom (ključ za hidrant, nastavek z enim B iztokom, ključ za spojke) - 2 kompleta, slepo spojko C - 2 kosa, ročnik s pipo - navadni C - 1 kos, ustnike za ročnike fi8, 10, 12, 16, 18, 20, tabelo za določanje iztoka iz ročnika pri izmerjenem tlaku pri različnih šobah, ki je priloga Pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij, manometer za vodo; 0–15 bar.
Seznam pooblaščenih izvajalcev preizkušanja hidrantnega omrežja je objavljen na spletni strani URSZR http://www.sos112.si/slo/tdocs/hidranti.pdf.

V skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 102/2009) se izda pooblastilo za preizkušanje hidrantnih omrežij za nedoločen čas.
Pooblastila za preizkušanje hidrantnih omrežij, ki jih je URSZR izdala pred uveljavitvijo tega pravilnika, ostanejo v veljavi do izteka roka.


Na terenu prihaja dostikrat do napačnega razumevanja Pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij v zvezi z izvajanjem preizkusa hidrantnega omrežja in izdajo potrdila o njihovem brezhibnem delovanju in rednim tehničnim nadzorom hidrantnega omrežja:
- preizkus hidrantnega omrežja in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju je potreben za novo vgrajena in razširjena hidrantna omrežja ter v primeru spremenjenih ali zamenjanih delov hidrantnega omrežja. Preizkus hidrantnega omrežja in izdajo potrdila o brezhibnem delovanju hidrantnega omrežja lahko opravi le imetnik pooblastila URSZR za preizkušanje hidrantnega omrežja;
- redni tehnični nadzor hidrantnega omrežja, ki se opravlja na hidrantnem omrežju najmanj enkrat letno, lahko opravlja tehnični nadzornik, ki je naveden na pooblastilu za preizkušanje hidrantnega omrežja oziroma oseba, ki ima IV. stopnjo izobrazbe gasilske ali kovinske smeri. Za izvajalce, ki opravljajo redni tehnični nadzor hidrantnega omrežja, pooblastilo za preizkušanje hidrantnega omrežja ni pogoj.

PREDPISI


– Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Uradni list RS, 108/2004, 116/2007 in 102/2009)
– Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Uradni list RS, št. 70/1996 (5/1997 - popr.), 31/2004)
– Pravilnik o pogojih za izvajanje požarnega varovanja (Uradni list RS, št. 107/2007)
– Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/2007)
– Pravilnik o požarnem varovanju (Uradni list RS, št. 107/2007)
– Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 45 /2007 in 102/2009)
– Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/1995 in 102/2009)
– Pravilnik o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 64/95)
– Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo)
– Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
– Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, 126/2003, 7/2007 Skl.US: U-I-109/04-7, 16/2007 Odl. US: U-I-33/06-14, 102/2007, 96/2008 Odl. US: U-I-65/08-11 in 41/2009)Iz vsebine:


Termografija, Termografski pregledi stanovanjskih objektov, IR kamere, IR termometri

Oglasna deska
Revija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!


Oglaševanje na portalu oz. v reviji


Oglaševanje na portalu Vizija Varnosti

Izkoristi priložnost
naredi pravo potezo!